Odliczania VAT od zakupu samochodów - zmiany!!!

Od 1 kwietnia szykują się kolejne zmiany w podatkach dotyczące przede wszystkim odliczania VAT od zakupu samochodów, nabycia paliw i innych wydatków eksploatacyjnych do tych samochodów.

 1. Ograniczenia omówione poniżej nie mają zastosowania do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony.
 2. Ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Ustawodawca przewidział szereg ograniczeń dotyczących odliczania podatki. Od 1 kwietnia będzie można odliczyć 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych. Nie będą tu żadnych ograniczeń kwotowych (do tej pory odliczyć można było nie więcej niż 5/6 tyś.). Ograniczenie będzie dotyczyło:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (także części samochodowe, wyposażenie, korzystanie z parkingów, autostrad).

Ograniczenia w odliczaniu podatku nie będą miały zastosowania:

 1. gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;
 2. gdy pojazdy samochodowe są przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (musi to wynikać z oficjalnych dokumentów pojazdu);
 3. wobec towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (np. taksometr, kasa, oznaczenie taxi itp.).

Zgodnie z nowymi przepisami domniemuje się że, pojazd jest wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika. Jeśli jest inaczej to na podatniku będzie spoczywał ciężar udowodnienia tego.
Są jednak pojazdy co do których jest założenie iż są wykorzystywane tylko w działalności gospodarczej. Należą do nich:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2.  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy
   – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań a status samochodów specjalnych na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.
Na podstawie przepisów przejściowych badanie techniczne pojazdów używanych przed 1 kwietnia 2014 r. będzie musiało być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Swoją aktualność zachowują jedynie badania, którym były poddane samochody van i wielozadaniowe z jednym rzędem siedzeń (o ile nie było w nich przeróbek). Badania tego nie trzeba będzie dostarczyć do urzędu skarbowego.
Podatnik może się zadeklarować, iż dany pojazd samochody wykorzystywany jest tylko w działalności gospodarczej, wówczas będzie musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Jednak nawet jednorazowe wykorzystanie pojazdu samochodowego do celu nie związanego z działalnością gospodarczą wyłącza możliwość odliczania 100% VAT.

Uwaga:
W praktyce przedsiębiorcy prowadzący działalność w miejscu zamieszkania nie będą mogli odliczać 100% VAT według powyższych zasad. W uzasadnieniu zmian, które wchodzą w życie 1 kwietnia br. ustawodawca zauważył bowiem, że w przypadku osób fizycznych prowadzących firmę w domu niemożliwe jest obiektywne stwierdzenie, że samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych. Sposób wykorzystania pojazdu umożliwia bowiem np. jego użycie w czasie wolnym od prowadzonej działalności. Ta argumentacja będzie z pewnością wykorzystywana w interpretacjach organów skarbowych wydawanych po wejściu w życie zmian w przepisach.

Ewidencja będzie prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. O fakcie prowadzenia ewidencji podatnik będzie musiał poinformować organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Jeżeli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji, będzie musiał o tym fakcie poinformować organ podatkowy - informacja powinna być przekazane nie później niż przed dniem dokonania zmiany.
Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
   – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

   Niestety ustawodawca wprowadził wyłączenie dotyczące możliwości odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów przeznaczonych do działalności i na cele prywatne. 50% odliczenia VAT zostało zawieszone do 30.06.2015 r.
 3. Rejestracja umów zawartych przed 1 kwietnia 2014 r.
  Jeżeli podatnik zawrze umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub podobną samochodu „z kratką” (w tym N1) przed 1 kwietnia 2014 r. i do tego dnia pojazd zostanie mu wydany, wówczas – pod warunkiem rejestracji umowy i w zakresie nie objętym zmianami – będzie mógł klasyfikować jako naliczony cały VAT z faktur leasingowych.
 4. Korekta VAT przy sprzedaży samochodu
  W przypadku sprzedaży samochodu przeznaczonego zarówno do działalności gospodarczej jak i na potrzeby osobiste przed upływem 60 miesięcy od daty nabycia (gdy wartość samochodu jest mniejsza niż 15 tyś. przed upływem 12 miesięcy) będzie trzeba zmienić przeznaczenie pojazdu i skorygować VAT naliczony na plus bądź na minus w zależności od zmiany.
 5. Kary za niewywiązywanie się z obowiązku ewidencyjnego:
  Jeśli ktoś, wbrew obowiązkowi nie złoży właściwemu organowi podatkowemu informacji o zaprowadzonej ewidencji, składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, będzie podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych.

kalkulator-odsetkowy

O Firmie

Nazywam się Agnieszka Szyszka. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobyłam w 2007 roku, po zdaniu egzaminu państwowego zostałam wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10779. Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 585 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
105202