Zmiany zasad fakturowania

Od 1 stycznia 2014 roku ulegną zmianie zasady wystawiania faktur VAT.  Faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta będzie również dotyczyła wystawiania faktur zaliczkowych, które będą musiały być wystawione nie później niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków. Fakturę będzie można wystawić nie później niż:

 • 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
 • 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);
 • 90 dnia od dnia wykonania czynności – polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
 • 120 dnia od pierwszego wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw.
 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją.
 • 60 dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania – w przypadku j.w.

Faktury będzie można wystawić również nie wcześniej niż 30 dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty.

Od nowego roku nie ma także obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w poniższych przypadkach:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 2. dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 3. usługi telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 4. usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze,
 5. usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 6. usługi stałej obsługi prawnej i biurowej,
 7. tzw. usług związanych z nieczystościami, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, tj.:
  • Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
  • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
  • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
  • Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
  • Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,
  • Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
  • Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
  • Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem,
  • Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń,
  • Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu,
  • Pozostałe usługi sanitarne.

Nowe zasady wystawiania faktur na żądanie

Od 1stycznia 2014 r. wprowadzone zostaną również odrębne terminy wystawiania faktur na żądanie.

Regulacje te dotyczą przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług – w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi.

W myśl nowych przepisów:

 • jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego – wówczas fakturę należało będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,
 • jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania;

Jak widać powyższe terminy wystawiania faktur na żądanie wynikają bezpośrednio ze zmiany terminu obowiązku podatkowego i związanego z nim terminu wystawiania faktur.

Sprzedawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę.

Jeżeli wyrazi jednak wolę wystawienia faktury otrzymując żądanie jej wystawienia po tym terminie,(będzie to czynność dobrowolna a nie obligatoryjna), wówczas winien wystawić ją w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

kalkulator-odsetkowy

O Firmie

Nazywam się Agnieszka Szyszka. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobyłam w 2007 roku, po zdaniu egzaminu państwowego zostałam wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10779. Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 589 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
105204