Zmiany w przepisach w 2016r.

1. Zmiany w podatku dochodowym:

a) zmiana momentu rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących. Korekta przychodów/kosztów dokonywana będzie w miesiącu wystawienia faktury korygującej, chyba, że korekta spowodowana będzie błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, wówczas korekta dokonywana będzie w miesiącu w którym wystawiona była faktura pierwotna (korygowana).

b) dochodzą nowe zwolnienia z podatku. Najciekawszym jest zwolnienie z podatku dochodowego (a także ZUS!!!) świadczenia, nie finansowanego z zfśs, przeznaczonego na:

  • pokrycie kosztów uczęszczania dziecka pracownia do żłobka lub klubu dziecięcego, objęcia dziecka opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego - do wysokości 400 zł,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola – do wysokości 200 zł,

Ze zwolnienia korzystać mogą oboje rodziców jednak łączna kwota „dofinansowania” nie może przekroczyć odpłatności za żłobek, klub dziecięcy, koszty opiekuna, przedszkole. W tym celu proponuje się wprowadzenie oświadczeń od pracowników.

Jednocześnie „dofinansowanie” to będzie stanowiło dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów. Stwarza to możliwość wypłaty pracownikom, spełniającym warunki do objęciadofinansowaniem, na wypłacenie dodatkowego „wynagrodzenia” bez dodatkowych obciążeń takich jak ZUS czy podatek.

c) zwolnione z podatku dochodowego będą także zasiłki macierzyńskie i zrównane z nimi,

d) znika obowiązek korekty kosztów, które nie były zapłacone w ciągu 30 dni od terminu
płatności (60 dni przy dłuższych terminach). Obowiązek ten był bardzo uciążliwy i niemalże
nie wypełniany przez podatników.

2. Podatek od towarów i usług.

Większe zmiany w tym podatku, przez zmianę rządu nie zostały zatwierdzone. Jednak w trakcie 2016 roku możemy spodziewać się kilku zmian w tym zakresie, a nawet bardzo prawdopodobne jest uchwalenie całkiem NOWEJ ustawy o VAT.

a) poważną zmiana jest wprowadzenie pre-współczynnika określania proporcji w VAT.
Jednak dotyczy to tylko podmiotów które oprócz działalności opodatkowanej/zwolnionej
wykonują także czynności niepodlagające VAT,

b) wzrasta stawka VAT z 8 do 23% na towary przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej.

c) zmianie ulega właściwość miejscowa dla VAT urzędów skarbowych. Od 01.01.2016 roku
urzędem właściwym w sprawach VAT będzie w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania osoby fizycznej (nie miejsce prowadzenia działalności tak jak to było do tej
pory).

3. Od 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę przy pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 1.850 złotych. Pracodawca powinien przygotować dla pracowników aneksy z informacją o zmianie wysokości wynagrodzenia.

4. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich: Od 1 stycznia 2016 r. rodzice, którym do tej pory zasiłek macierzyński nie przysługiwał, przez okres 12 miesięcy od urodzenia dziecka będą dostawać 1 tys. zł netto świadczeń rodzicielskich. Pieniądze te przysługują zarówno bezrobotnym, osobom pracującym na podstawie umowy o dzieło, rolnikom, jak i studentom.

Osoby pobierające zasiłek macierzyński (do 1000 zł) będą miały prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej – oznacza to, że nie będą płaciły składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość zasiłków dla przedsiębiorczych matek będzie wyliczana na podstawie składek z ostatnich 12 miesięcy.

5. Zmiany w Kodeksie Pracy:
a) ujednolicenie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony. Od 1.01.2016 wynosić one będą:

  • 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy nić 3 lata;
  • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

b) określono maksymalny czas trwania umowy na czas określony. Będzie można zawrzeć najwyżej 3 umowy o pracę na czas określony, których łączna długość nie będzie mogła przekroczyć 33 miesięcy. W razie jednak, gdyby strony umowy uzgodniły, że praca będzie wykonywana po upływie 33-miesięcznego czasu to zgodnie z brzmieniem nowo dodanego §3 art. 251 „uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.” Dłuższe umowy zawierać będzie można w przypadku:

  1. zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. wykonywania pracy przez okres kadencji, a także
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

To co odróżniać będzie angaż terminowy od tego na czas nieokreślony to przede wszystkim brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy w przypadku umów zawieranych na czas określony.

Do większości umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia noweli w życie będą miały zastosowanie nowe przepisy (z pewnymi jednak wyjątkami). Jednocześnie, co do zasady, okres zatrudnienia determinujący okres wypowiedzenia i maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony liczony będzie od dnia wejścia w życie zmian. Podobnie, umowa o pracę na czas określony trwająca w chwili wejścia w życie zmian będzie uważana za pierwszą (w niektórych wypadkach drugą) umowę o pracę na czas określony w rozumieniu nowych przepisów.

6. Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenie przy zbiegu tytułu do ubezpieczeń:
Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał płacić składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwotę najniższej płacy ustala corocznie rząd w porozumieniu z Komisją Trójstronną. Jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie, zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia regulują odrębne przepisy. W 2015 r. minimalna płaca wynosi 1750 zł. Przy czym, zmienione przepisy zawierają zastrzeżenie, że zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia, jeśli łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.

Dodatkowo jeśli zleceniobiorca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, zobowiązany będzie zapłacić obowiązkowe składki od prowadzonego biznesu, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy-zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą – tj. 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Preferencyjne składki ZUS przy działalności nie zwalniają z obowiązku zapłaty składek ze zlecenia.

kalkulator-odsetkowy

O Firmie

Nazywam się Agnieszka Szyszka. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobyłam w 2007 roku, po zdaniu egzaminu państwowego zostałam wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10779. Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 587 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
105203